Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
МЕТЕОСТАНЦИЯ
Тук може да следите информация в реално време от метеостанцията монтирана на ПГ "Асен Златаров"
Метеостанцията е изработена от учениците Стефан Славчев и Кристиан Ангелов - 11 клас, специалност "Компютърна техника и технологии" по време на тяхната производствена практика през месец юни 2021 г.

Информация за температура, атмосферно налягане и влажност


Информация за финни прахови частици


Фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5)*


Източници
Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. 

Влияние върху човешкото здраве
Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Законодателство
Наредба №12 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.58/2010г.)

ФПЧ10
Средноденощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве - 50 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на 1 календарна година)
- Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3.

ФПЧ2.5
- Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве - 25 µg/m3 (прилага си от 01.01.2015 г.)
- Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве - 20 µg/m3 (прилага си от 01.01.2020 г.)

* Информацията за влиянието на атмосферните замърсители върху човешкото здраве е съгласувана с Министерството за здравеопазването (МЗ) и Националният център по обществено здраве и анализи според чл. 44, ал.2 към Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. и Заповед № РД-09-159/14.04.2003 г. на МЗ.

Източник МОСВ