Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
VET4SCAPE
Проект „Професионално образование и обучение за умения, компетентност и практика на икономиката“ - VET4SCAPE се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”. 
Партньори са 7 професионални училища от Австрия, България, Португалия, Словения, Словакия, Румъния, Чехия. От българска страна партньор по проекта е Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин. 

Основната цел на проекта е да подготвим адекватно нашите ученици за глобалния свят. Икономическите дейности вече не са ограничени до национално ниво и е необходимо да имаме умения да си сътрудничим през границите.

Основната цел на проекта се реализира чрез три основни направления: 
- придобиване на практически бизнес опит в учебни компании, 
- курс по бизнес английски език по системата Market Leader с възможност за явяване на изпит за сертификат LCCI 
- развиване  на транскултурните компетентности и умения на учениците да си сътрудничат в международен екип 
В този проект ученици и учители имат възможност да се свържат с хора от 6 други училища, както директно, така и онлайн - проекта ще се осъществява паралелно и в платформата eTwining. 

Повече информация за срещите и дейностите по проекта може да намерите в нашата фейсбук страница. 

Сайт на проекта
https://vet4scape.wixsite.com/erasmusplus

Фейсбук страница на проекта
https://www.facebook.com/Vet4scape/

Нашият проект в twinspace