Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
"ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА КАРИЕРА ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ" 2012 - 2014г.


Училищно настоятелство:

СДРУЖЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ЗА ТХТИ"


ПРОЕКТ  2012-1-TR1-LEO04-35801 4

 

”ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА КАРИЕРА ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ”

 

По мярка МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА програма „Леонардо да Винчи

 

ПАРТНЬОРИ: ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ

ТУРЦИЯ, РУМЪНИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЪРЦИЯ, ПОЛША, УНГАРИЯ И ХЪРВАТИЯ


ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПРОЕКТА ТУК


КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?    Ученици от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”8 - 9 клас  всички специалности

РАБОТЕН ЕЗИК  -  Английски език

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА  - 01.08.2012 - 31.07.2014г.


ПАРТНЬОРИ:

ИТАЛИЯ - ФРОНТОНЕ - ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИТ СИЛВА, РИМ - ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЛИЛЕО

ФРАНЦИЯ - ПАРИЖ - УЧИЛИЩЕ

РУМЪНИЯ - КОНСТАНЦА - УЧИЛИЩЕ

ГЪРЦИЯ - СОЛУН - УЧИЛИЩЕ

ПОЛША - КОШАЛИН - УЧИЛИЩЕ

УНГАРИЯ - МЕЗОЛДАНИ - УЧИЛИЩЕ

ХЪРВАТИЯ - ДЖАКОВО - УЧИЛИЩЕ

ТУРЦИЯ - АКСАРАЙ - УЧИЛИЩЕ, РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ, ТЪРГОВСКА КАМАРА


ТЕМА НА ПРОЕКТА        

Проектът се фокусира върху това, как учениците от професионалните училища  избират своята област на обучение и доколко този избор оправдава очакванията им, какви фактори влияят върху избора на професия, какви са възможнжстите на учениците, които са разочаровани от избора си.


ЦЕЛИ  НА ПРОЕКТА        

анализиране на практиките за професионално ориентиране в различни европейски страни;

определяне на факторите, които влияят на учениците в избора на професия;

мотивация на учителите и учениците в изучаването на чужди езици, различни култури и междукултурното сътрудничество;

- намаляване броя на учениците, които са напуснали системата на професионалното образование. 


ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТА

- Презентации на партньорите държава, градове, институция;

- Изготвяне на сайт на проекта;

- Презентация със статистически данни за практиката в България по професионалното ориентиране;

- Попълване на въпросници свързани с професионалното ориентиране, фактори които влияят върху избора на кариера;

- Изработка на лого по проекта;

- Организиране на семинари и конференции;

       - Изготвяне на книга с резултатите от проекта.


ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА ПО МЕСЕЦИ - ТУК

 Екитът от ученици избрани да участват в проекта, ще работят по различни дейности за изпълнение на целите на проекта. Това включва - изготвяне на презентации по зададена тема, водене на дневник на проекта, търсене, събиране и обобщаване на данни, провеждане на анкети, изработка на лого участие в семинари.

Учениците от екипа по проекта, в зависимост от своята активност ще пътуват в някои от страните партньори. Домакините по мобилности и времето на провеждането им ще се определи допълнително през месец ноември.

    

 ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА          

1.    Попълване на регистрационни картони и заявления за участие в проекта - до 12.10.2012г.

2.    Провеждане на тест по английски език  -  на 18.10.2012г.                                   

3.    Обявяване на резултатите от теста  - до 23.10.2012г.                                         

4.    Събеседване с преминалите успешно теста - на 25.10.2012г.                          

5.    Обявяване на крайното класиране за участие в проекта  - до 09.11.2012г.


      ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ   

- Регистрационен картон ТУК

- Заявление за участие в проекта. ТУК


Актуална информация на дейностите и сроковете по проекта ще намирате на тази страница.

                                                                                               

    НАУЧЕТЕ КАКВО Е ПРОГРАМАТА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, ДЕЙНОСТ ПАРТНЬОРСТВА- ТУК


ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

ПЪРВА СРЕЩА В ТУРЦИЯ
ВТОРА СРЕЩА В ИТАЛИЯ
ТРЕТА СРЕЩА В ХЪРВАТИЯ
ЧЕТВЪРТА СРЕЩА В УНГАРИЯ
ПЕТА СРЕЩА В ГЪРЦИЯ
ШЕСТА СРЕЩА В ПОЛША
СЕДМА СРЕЩА В ФРАНЦИЯ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
МОБИЛНОСТИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА
ВИЖТЕ ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИЯТ САЙТ

ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ


До втори етап на подбор - интервю на 25 октомври от 14 часа се допускат учениците събрали до момента над 50 точки.
Точките се получават, като сума от - среден успех от минала година+оценка по английски език+оценка на попълнения картон за регистрация+брой точки от тест по английски език.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ - МЕЖДИННО КЛАСИРАНЕ

Екипът по проекта трябва да включва ученици с различни умения и с желание за работа, поради това взехме решение да се съпоставят класираните на първи места ученици по всеки критерий по отделно.
1 - брой точки тест по английски език - над 50;
2 - оценка на картоните за регистрация в проекта /познаване на проекта и мотивираност за участие/ - оценка над 5,50;
3 - успех от миналата година - средно аритметично от средния успех и годишната оценка по английски език - над 5,50.  
СПИСЪЦИ ПО КРИТЕРИИ.

На базата на това екипът реши:
Допуска до втори етап на класиране допълнително и следните ученици  СПИСЪК, като същите да се явят на интервю на 24 октомври от 14:30 часа.

За интервюто и двете групи трябва да подготвят и представят следното:

ВСЯКА ЗАДАЧА СЕ ИЗРАБОТВА И ПРЕДСТАВЯ ИНДИВИДУАЛНО  ОТ ВСЕКИ УЧЕНИК

ЗАДАЧА 1. Като знаете името, целите и задачите на проекта ИЗРАБОТЕТЕ ЛОГО НА ПРОЕКТА.
Логото може да е нарисувано на лист или изработено на компютър с програма по ваш избор /запаметете файла във формат .jpg/.  Ако е изработено на компютър избратете файла до 23/24 октомври
Какво е лого и какво е  значението му? Със сигурност има хора, които търсят отговор на този въпрос търсят го не само в Google, а навсякъде в мрежата с цел да разберат смисъла му.
Логото е графичен елемент, който символизира фирма или проект. От логото трябва да разберете коя е темата на проекта, с какво се занимава, какви  проблеми решава. Пефектно лого е това, което е лесно разпознаваемо и автоматично подсеща за името или дейността на проекта.
Какво означава логото да „говори” за себе си? Това ще стане ясно с един пример: Представете си лого, символизиращо сграда. Когато видите логото, вие разбирате, че то е лого на строителна компания или фирма, работеща в строителната индустрия, няма начин това да е лого на магазин за дрехи или ресторант. То трябва да говори ясно за дейността на фирмата или проекта.
За нагледен пример - лого на други проекти може да видите ТУК.

ЗАДАЧА 2. Как бихте представили БЪЛГАРИЯ на някой, който никога не е чувал за нашата страна.
Представянето може да бъде чрез колаж от снимки, рисунка,  съчинение /до една страница/, стих или друг оригинален и нестандартен начин по ваш избор. Представянето да бъде максимум до 5 минути.

КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА, ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО ДО НОЕМВРИ НА БАЗА ОЦЕНКА ОТ ИНТЕРВЮТО, ЛОГОТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРИЯ

К Р А Й Н О    К Л А С И Р А Н Е - ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ ДА СЕ ЯВЯТ В ПОНЕДЕЛНИК 29 ОКТОМВРИ 14:35 В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА

КОМИСИЯТА ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА ДОПУСНЕ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, КОИТО СЕ ЯВИХА НА ИНТЕРВЮТО ДА СФОРМИРАТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА. ЧЕСТИТО!!!

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ РАЗЛИЧНИ ЗАДАЧИ, първите от тях са:
1 - ИЗБОР НА ЛОГО НА ПРОЕКТА - всички ученици
2-ИЗРАБОТЕТЕ КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ СХЕМА НА СТРУКТУРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ - за 8 и 9 клас на български език. МАТЕРИАЛИ - ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ
3 - ИЗРАБОТЕТЕ КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ И ВИДИН НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - за учениците от 8 клас
- местоположение, територия, население, знаме, вероизповедание, природа, забележителности, традиции, известни личности - МАКСИМУМ 10 СЛАЙДА - ВРЕМЕ 4 МИНУТИ
3 - ИЗРАБОТЕТЕ КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - за учениците от 9 клас създаване, брой ученици - направления /икономика, ИКТ, хотелиерство и туризъм/, специалности /икономика и мениджмънт, малък и среден бизнес, компютърни технологии, икономическа информатика, електронна търговия, организация на хотелиерството и организация на туризма и свободното време/, материално техническа база - компютърни кабинети, кухня, ресторант, рецепция, лаборатория по електроника,  лаборатория компютърна техника, кабинет по предприемачество, работа по проекти /практики по Лонардо да Вичи, партньорства по програми Коменски и Леонардо да Винчи/ - МАКСИМУМ 8 СЛАЙДА ВРЕМЕ - 4 МИНУТИ.

ПРЕЗЕНТАЦИТЕ ИЗПРАЩАЙТЕ НА email    project_vd_students@abv.bg
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ 08 НОЕМВРИ 2012г.!!!!!!    СРЕЩА НА 10 ЯНУАРИ 2013- ЧЕТВЪРТЪК ОТ 14:00 ЧАСА В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА!!! ВНИМАНИЕ !!!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИ ЗАДАЧИ И СРЕЩИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ САМО ОТ ТАБЛАТА В УЧИЛИЩЕ И В САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО НА ТАЗИ СТРАНИЦА.

ОТ 01 ЯНУАРИ 2013Г. АКО НЕ ИЗПРАТИТЕ В СРОК ДВЕ ИЗПЪЛНЕНИ ЗАДАЧИ ОТПАДАТЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УЧАСТВАТЕ В МОБИЛНОСТИТЕ.

ЩЕ МОЖЕ ДА УЧАДТВАТЕ В ПРОЕКТА, НО САМО НА МЕСТНО НИВО.

АКО НЯМАТЕ ИНТЕРНЕТ И ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАБОТИТЕ В КЪЩИ, МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ КОМПЮТЪРНИТЕ ЗАЛИ В УЧИЛИЩЕ СЛЕД ЧАСОВЕТЕ.


ЗАДАЧА 11.01 2013г.

 

ДА СЕ ИЗГОТВИ СХЕМА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА СТРУКТУРАТА  НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА СТРУКТУРАТА НАПРАВЕНА ОТ ТУРСКАТА СТРАНА ЗА ТЯХНОТО МИНИСТЕРСТВО.

Погледнете следните препратки. Обърнете внимание на ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ /има допълнителни раздели/

СХЕМА НА ТУРСКОТО МИНИСТЕРСТВО           САЙТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО МИНИСТЕРСТВО

СХЕМАТА ИЗПРАЩАЙТЕ НА  email    project_vd_students@abv.bg

ВЪПРОСИ ПО ЗАДАЧАТА, МОЖЕ ДА ЗАДАВАТЕ НА СЪЩИЯ email

КРАЕН СРОК  13.01.2013 /НЕДЕЛЯ/– 00:00 ЧАСА

!!! ВНИМАНИЕ !!!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИ ЗАДАЧИ И СРЕЩИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ САМО ОТ ТАБЛАТА В УЧИЛИЩЕ И В САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО НА ТАЗИ СТРАНИЦА.

ОТ 01 ЯНУАРИ 2013Г. АКО НЕ ИЗПРАТИТЕ В СРОК ДВЕ ИЗПЪЛНЕНИ ЗАДАЧИ ОТПАДАТЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УЧАСТВАТЕ В МОБИЛНОСТИТЕ.

ЩЕ МОЖЕ ДА УЧАДТВАТЕ В ПРОЕКТА, НО САМО НА МЕСТНО НИВО.

АКО НЯМАТЕ ИНТЕРНЕТ И ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАБОТИТЕ В КЪЩИ, МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ КОМПЮТЪРНИТЕ ЗАЛИ В УЧИЛИЩЕ СЛЕД ЧАСОВЕТЕ.


Към 14 януари с една неизпълнена задача са: Владимир, Николай, Гергана, Симеон, Марина, Каролина, Цветомир, Аделина, Ваньо, Валентин  9 г. Ако не изпълните и долната задача до 21 януари понеделник 00:00 часа вечерта, отпадате от участие в пътувания, ще може да продължите участието си по проекта само на местно ниво.

ЗАДАЧА 14.01 2013г.

Попълнете формуляра. Поради проблеми със сайта ще получите формуляра на пощите си. Ако не сте получили формуляр пишете на долния email, за да ви го изпратя.

ПОПЪЛНЕНИЯТ ФОРМУЛЯР ИЗПРАЩАЙТЕ НА  email    project_vd_students@abv.bg

ВЪПРОСИ ПО ЗАДАЧАТА, МОЖЕ ДА ЗАДАВАТЕ НА СЪЩИЯ email

КРАЕН СРОК  21.01.2013 /ПОНЕДЕЛНИК/– 00:00 ЧАСА


15.11.2013г. !!! ВНИМАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТА - НОВА ЗАДАЧА ЗА МОБИЛНОСТ В ГЪРЦИЯ!!!

ПРИ ПРОЧИТАНЕ НА ЗАДАЧАТА ИЗПРАТЕТЕ ИМЕЙЛ НА
project_vd_students@abv.bg, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С НЕЯ. ЩЕ СЕ ДАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ ЗА ПЪРВИТЕ ИЗПРАТИЛИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ!

ИЗБЕРЕТЕ МОЯТА СПЕЦИАЛНОСТ, ЗАЩОТО.....

Представете вашата специалност по интересен и атрактивен начин, убедете вашите връсници, с какво вашата специалност е интересна, важна и подходяща за тях. /формата на представяне е по ваш избор - презентация, оригинална - брошура, листовка, флаер, сайт и други/

Ще се оценява оригиналност и нестандартност на идеите.

Разработките изпращайте на е-mail  project_vd_students@abv.bg

Приключила задача

След преглед на получените работи, комисия от учителите работещи по проекта и председателя на училищното настоятелство оцениха разработките по следните показатели.

1. Атрактивност на представяне - 15т.

2. Обигиналност и индивидуалност при изготвяне на текста - 10т

3. Техническо изпълнение - 5т.

На база на полученито до този момент точки от участието в проекта + точките от последната задача определи следните ученици, които ще участват в срещата от 03 - 07 февруари 2014г. в Солун - Гърция:

1. ДИМАНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА - 48т.
2. ДАЯНА ОЛЕГОВА ХРИСТОВА - 47,4т.
3. АНТОН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ - 46,7т.
4. ИВАН ИВАЙЛОВ ИВАНОВ - 45т.
5. ВЯРА АНЖЕЛОВА КИРИЛОВА - 43,5т.
6. КРИСТИАН БИСЕРОВ БОЯНОВ - 41,8т.
7.ВАНЬО ЙОНКОВ НИКОЛОВ - 41,5т.

Моля, класиралите се ученици да се обадят на г-жа Цокова утре 20 декември - 11:45 часа