Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Конспекти по предмети
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА и ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

8ми клас
Български език и литература
Чужд език - английски език
Чужд език - немски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации 
Георгафия и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Физическо възпитание и спорт
Предприемачество
9ти клас
Български език и литература
Чужд език - английски език
Немски език А1
Немски език А2
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
Георгафия и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Физическо възпитание и спорт
Здравословни и безопасни условия на труд
10ти клас
Български език и литература
Чужд език - английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизация
Георгафия и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Физическо възпитание и спорт
Икономика
11ти клас
Български език и литература
Чужд език по професията АЕ
Чужд език по професията НЕ
Руски език
Бизнес английски
Математика
Гражданско образование
Физическо възпитание и спорт
12ти клас
Български език и литература
Чужд език по професията - немски
Математика
Гражданско образование

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Електротехника - 8 клас
Електротехника - 8 клас РПП
Чужд език по професията - английски - 8 клас РПП 
УП Комуникации и умения за учене - 8 клас РПП
Аналогова схемотехника - 10 клас
Чужд език по професията - англииски - 11 клас
УП Схемотехника -11 клас
Цифрова схемотехника - 11 клас
Запомнящи и периферни устрийства - 11 клас
Компютърни архитектури - 11 клас
Компютърни мрежи - 11 клас
УП Запомнящи и периферни устройства - 11 клас
УП Компютърни архитектури - 11 клас
УП Компютърни мрежи - 11 клас
Операционни системи - 11 клас
УП Операционни системи - 11 клас
Програмиране - 11 клас
Компютърни архитектури - 11 клас РПП
специалност ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Чужд език по професията - английски език -11 клас
Електроника - 11 клас
Електрически инсталации - 11 клас
Електрически машини и апарати - 11 клас
Електрически мрежи - 11 клас
Ел. централи и подстанции - 11 клас
УП по специлаността - 11 клас
УП Електромонтажна - 11 клас
УП лабораторна - електрически машини - 11 клас
Електроенергетика РПП - 11 клас
специалност ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
Икономика на предприятието - 11 клас
Икономика на предприятието - 11клас РПП
Обща теория на счетоводната отчетност - 10 клас
УП Обща теория на счетоводната отчетност - 10 клас
Право - 11клас
Статистика - 11клас
УП Статистика - 11 клас
Управление на маркетинга - 11 клас
УП Приложни програми с общо предназначение - 10 клас РПП
УП Бизнес комуникации и работа с документи - 10 клас РПП
УП Комуникации и умения за учене - 10 клас РПП
УП Работа с компютър във фирмата - 10 клас РПП
Счетоводство на предприятието - 11 клас
УП Счетоводство на предприятието - 11 клас
Стокознание - 11 клас
УП Работа в учебно предприятие - 11 клас
УП Функционални приложни програми - 12 клас
Финансово икономически анализ и контрол - 12 клас
Търговско право - 12 клас
УП Търговско право - 12 клас
Икономика и управление на предприятието - 12 клас
УП Икономика и управление на предприятието - 12 клас
УП Разработване на бизнес проект - 12 клас
Икономика и управление на предприятието - 12 клас РПП

специалност ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
Специализиран софтуер - 11 клас
Гостоприемство в туристическата индустрия - 11 клас
Организация и функциониране на сектор храни и нпитки - 11 клас
УП Организация и функциониране на сектор храни и напитки - 11 клас
Безопасност и долекарска помощ в туризма - 11 клас
Технология на хотелиерското обслужване - 11 клас
УП Технология на хотелиерското обслужване - 11 клас
Технология на хотелиерското обслужване - 11 клас РПП
Гостоприемство в туристическата индустрия - 12 клас
Маркетинг в туризма - 12 клас
Мениджмънт в туризма - 12 клас
Технология на хотелиерскот обслужване - 12 клас
Туристическа, туроператорска и турагентска дейност - 12 клас
УП Технология на хотелиерското обслужване - 12 клас
специалност СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Гостоприемство в спортно туристическата индустрия - 10 клас
Организация и провеждане на спортно - туристическата дейност - 10 клас
УП Организация и провеждане на спортно - туристическата дейност - 10 клас
Маркетинг в спорта и туризма - 11 клас
Првна уредба в спортно - туристическата дейност - 11 клас
Туристическа анимация - 11 клас
УП Туристическа анимация - 11 клас
Организация и провеждане на спортно - туристически дейности - 11 клас
УП Организация и провеждане на спортно - туристически дейности - 11 клас
УП Информационни и комуникационни технологии - 11 клас
Спортни и туристически съоръжения - 11 клас
Гостоприемство в спортно - туристическата индустрия - 12 клас
Организация и провеждане на спортно - туристически дейности - 12 клас
УП Организация и провеждане на спортно - туристически дейности - 12 клас