Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Държавни квалификационни изпити

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 


ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ в теоретичната и практическата част

седия май - юни

20 май 2024 г. 
 - специалност "Иконмика и мениджмънт" - начало 08:00 часа
 - специалност "Компютърна техника и технологии" - начало 08:00 часа
 - специалност "Организация на хотелиерството" - начало 14:00 часа
 - специалност "Промишлена електроника" - начало 14:00 часа

21 май 2024г. 
 специалност "Приложно програмиране" - начало 14:00 часа


сесия август - септември

23 август 2024г., начало 8:30 часа

График за  държавните изпити по теория и практика на професията