Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Пилотен проект „Моят живот, моите финанси“ – финансова грамотност за младежи“

Пилотен проект „Моят живот, моите финанси“ – финансова грамотност за младежи“- обучение по лични финанси ще се проведе в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” Видин  през  през втория срок на учебната 2013/2014 г.

Нашето училище е избрано за пилотно по проект „Моят живот, моите финанси“ – финансова грамотност за младежи”.   Той цели повишаване на  финансовата  грамотност на учениците от горен гимназиален клас - ключово за тях умение на прага на самостоятелен живот. Реализира се от фондация „Инициатива за финансова грамотност“  в партньорство  с фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ и експерти от финансовия портал „Моите пари“. Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките на проекта ще бъде разработена липсващата към момента образователна програма по лични финанси за ученици. Тя ще бъде преподавана от обучени по проекта 15 преподаватели и ще обхване над 300 ученици от 9 града в страната. Включени са теми като финансово планиране и бюджет, кредит, спестяване и инвестиции, основни финансови продукти и услуги, трудови взаимоотношения, осигуряване.

Програмата е практически ориентирана, поднесена по атрактивен  за младите хора начин. По нея ще бъдат разработени видеофилми и помагала, предвидени са практически казуси и групови дискусии. Ефективността й ще бъде измерена чрез специално разработен за целта тест. В рамките на проекта ще бъде организирана и кръгла маса, посветена на  необходимостта от  финансово обучение на младите хора.

Проектът „Моят живот, моите финанси“ – финансова грамотност за младежи“ е с продължителност от 1 година, но създадената по него образователна програма ще може да бъде преподавана и през следващите години от обучените преподаватели. По този начин резултатите по проекта ще бъдат мултиплицирани  в бъдеще.

Социалната значимост на проекта съдържа в себе си потенциал за организиране на широка мрежа от заинтересовани страни - държавни институции, бизнес, медии, НПО, академични среди - обединени от идеята за въвеждане на национална програма за финансово образование в училищата.

Фондация „Инициатива за финансова грамотност“, web site:  www. financialiteracy.eu

 Красимира Апостолова - обучител по проекта