Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО чл.20 ал.3 на ЗОП

ПРЕДМЕТ: Изграждане на спортна площадка с размери 30,3 х 33 метра с износоустойчива спортна настилка за силно натоварени площадки в училищен двор на ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин, септември 2022 г

РЕШЕНИЕ от 3.10.2022 г.

Поради постъпила само една оферта в обявения срок за събиране на оферти - 30.09.2022 г., 23:59, срокът се удължава до 5.10.2022 г., 23:59 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 6.10.2022 г. от 15:00 часа в електронната система за обществени поръчки.

Обява

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Техническо предложение - модел

Ценово предложение - модел

Проект на договорПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ПГ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" - ВИДИН, август 2019

Обява

Документация

Опис на представените документи - Образец 1

Представяне на участника - Образец 2

Декларация по чл.54, ал.1,2 и 7 - ОБразец 3

Декларация по чл. 54, ал. 3-6 - Образец 4

Декларация по чл.60 - Образец 5

Техническо предложение

Ценово предложение

Проект на договор

Изходни данни - фасада изток

Деклация GDPR

След сигнал от потенциален участник, че има проблем с отваряне на файла с проекта на договора, същият е качен отново. (8.08.2019 г.)

Протокол на комисията

Договор с изпълнител

ПРЕДМЕТ: Доставка на дизелово годиво за нуждите на ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин, сезон 2018.

Обява

Указания

Опис на представените документи - Образец 1

Представяне на участника - Образец 2

Декларация 1 по чл. 95 ал.5 от ППЗОП - Образец 3

Декларация 2 по чл.95 ал.5 от ППЗОП - Образец 4

Техническо предложение - Образец 5

Ценово предложение - Образец 6

Предложение на изпълнителя - Образец 7

Проект на договор

Протокол за избор

ДоговорПРЕДМЕТ:  Доставка на оборудване за лаборатория по електрически и електронни измервания, август-септември 2017

Обява

Документация

Опис на представените документи

Представяне на участник

Декларация 1 по чл. 97 ал.5 от ППЗОП

Декларация 2 по чл. 97 ал.5 от ППЗОП

Техническо предложение

Ценово предложение

Предложение за изпълнение

Договор

Обява за удължаване на срока на поканата

Протокол за избор

Договор