Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО ЗОП до 14.04.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 8  - срок на валидност 02 декември 2014

Протокол за избор на изпълнител

Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и актуализация на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия „Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Видин. Поръчката е разделена на два ЛОТ-а

Сгради за обследване

- Основна училищна сграда – разгърната застроена площ – 5484m2, категория 3

- Учебно производствен корпус - разгърната застроена площ – 1807m2, категория 3


ДОКУМЕНТИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЛОТ 1

Архитектурно заснемане, конструктивно обследване и технически паспорт на Професионална гимназия „Проф.д-р Асен Златаров“, обхващащо:

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ЛОТ 2
Изпълнение на актуализация на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


Енергийно обследване 2007г. - Основна учебна сграда, Учебно - производствен корпус

Офертите ще се отварят на 03 декември 2014г. от  15:30 часаПУБЛИЧНА ПОКАНА 7 - Изходящ № 9024319  от 30/12/2013

“Разработване на уеб-базиран портал за електронно обучение с включено обучение на учителите“ за нуждите на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин по проект „Образователен парк по електроника и компютърна техника според нуждите на роботодателите от област Видин“

Процедура BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите “, финансиранa по ОП „Развитие на човешките ресурси"

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА      

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ                  

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ

ДОГОВОР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 6 - Изходящ № 9023167 от 02/12/2013

Доставка на материали - електронни компоненти за нуждите на клуб "Млад конструктор" и "Приложна електроника". Финансирани от ЕС по проект  BG051РО001-4.2.05-001, „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”,  по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

ДОГОВОР


ПУБЛИЧНА ПОКАНА 5 - Изходящ № 590 от 17/10/2013

Доставка на материали и консумативи за осъществяване на дейностите по проект "Образователен парк по електроника и компютърна техника според изискванията на работодателите от област Видин", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите".

ВАЛИДНОСТ НА ПОКАНАТА 30.10.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3, 3А

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ

ДОГОВОР 1

ДОГОВОР 2

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 4 - Изходящ № 585 от 15/10/2013

Логистика при подготовка и провеждане на работен семинар и конференции по проект "Образователен парк по електроника и компютърна техника според изискванията на работодателите от област Видин", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите".

ВАЛИДНОСТ НА ПОКАНАТА 25.10.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3, 3А

Приложение 4

Приложение 5

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ

ДОГОВОР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 3

Ремонт на покрив с подмяна на покривната покривка и изграждане на улучна система на двете сгради в Професионална гимназия „Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Видин

ВАЛИДНОСТ НА ПОКАНАТА - 28 ноември - 5 декември 2012г.

 

-> ПУБЛИЧНА ПОКАНА                      -> КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА           -> ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПУБЛИЧНА ПОКАНА 2

Доставка на терминални работни места от висок клас по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” и на компютърна техника по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ”, схема BG051РО001-4.2.05

ВАЛИДНОСТ НА ПОКАНАТА - 27 ноември - 5 декември 2012г.

-> ПУБЛИЧНА ПОКАНА                      -> ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ    

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 1
Доставка на материали и консумативи за извънкласни и извънучилищни дейности по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05
ПУБЛИКУВАНА НА 01 МАРТ 2012г.  ВАЛИДНОСТ ДО 12 МАРТ 2012г.
-> ПУБЛИЧНА ПОКАНА   -> ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   -> ПРОЕКТО ДОГОВОР  -> ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ в EXEL
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА