Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРИЕМ В КОЛЕЖ
15 Септември, 2012
  Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" обявява прием в КОЛЕЖ по следните специалности - Област икономика - фирмен мениджър; Област хотелиерство и ресторантьорство - хотелиер, ресторантьор, екскурзовод и аниматор в туризма.
І. Професии, по които се предлага обучение
3450212 Фирмен мениджър, Предприемачество и мениджмънт
8110102 Хотелиер, Организация и управление на хотела
8110601 Ресторантьор, Организация и управление на рестарантьорството
8120303 Екскурзовод, Организация на екскурзоводската дейност
8120403 Аниматор, Организация на аниматорската дейност

ІІ. Кой има право да кандидатства
В професионалния колеж могат да се обучават всички, които имат завършено минимум средно образование. Допустимо е и обучението на завършили 12-ти клас, които не са положили успешно Държавните зрелостни изпити.
Няма ограничение във възраст, притежавана квалифиация и степен на образование.

ІІІ. Процедура по прием
- Подаване на документи - от 1-ви юли до 21-ви септември
Документите се подават в канцеларията на гимназията и включват:
- Заявление по образец, в което се посочват желаните специалности и предпочитаната организация на обучение;
- Копие на диплома;
- Медицинско удостоверение от личния лекар, в което е указано, че обучението по желаните професии не е
противопоказно за кандидата.
- Бележка за платена такса /в касата на училището или на следната банкова сметка/
УниКредит Булбанк; IBAN BG31UNCR96603153289314; BIC UNCRBGSF

- Разпределение по групи и записване - от 1-ви септември до 24-ти септември
Формирането на групи за дневна форма на обучение става при минимум 10 и максимум 20 колежани. Предлагат се 2 варианта за дневна форма на обучение - стандартен (в периода между 8:00 и 18:00 часа) и за заети лица (извън работно време, включително събота и неделя).
При наличие на по-малко от 10 обучаеми може да се организира задочна форма на обучение.
Записването става след внасяне на таксата за обучение.

ІV. Такса за обучение
Таксата за обучение е 350 лв. на семестър. При финансови затруднения на кандидатите, таксата може да се внася месечно (по 75 лв.) до 5-то число на всеки месец.

V. График на учебния процес
Начало на учебната година - 1 октомври;
Брой учебни седмици:
І-ви семестър - 16 седмици, ІІ-ри семестър - 18 седмици,
ІІІ-ти семестър - 13 седмици, 2 седмици за производствена практика
и 1 седмица за държавни квалификационни изпити

VІ. Завършване и сертифициране
Успешно завършилите обучението се допускат до Държавни квалификационни изпити - по теория на професията и практика на професията. След полагане на държавните квалификационни изпити колежаните получават свидетелство за ІV-та степен на професионална квалификация. Притежателите на такова наше свидетелство могат да продължат образованието си за придобиване на степен бакалавър в Нов Български Университет - София и Югозападен университет - Благоевград. Те не участват в класиране и се записват директно в трети курс.Назад към новините