Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ