Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
BG2004/016-711.01.02-1.12 Равен шанс - ПРИКЛЮЧИЛПроект: "РАВЕН ШАНС"

Програма ФАР, BG2004/016 -711.01.02-1.12

Бюджетна линия: BG 2004/016 - 711.01.02
"Деинституционализация посредством предлагане на услуги в общността за рискови групи"

55 600 Eвро


Период на изпълнение:  01 март 2007г - 30 април 2008г

Основна цел:

Проектът „Равен шанс" цели да повиши благосъстоянието на деца от рисковите групи (с отклоняващо се поведение, деца, живеещи в семейства в риск от разпадане, деца застрашени от отпадане от училище или отпаднали от училище, и деца, които се подготвят да напуснат специализирани институции на възраст между 13 и 18 години), да подпомогне социалната интеграция на деца в риск, намиращи се на територията на област Видин и да подкрепи деца от уязвимите групи, като предостави възможности за образователно и професионално развитие и осигури обучение в умения за самостоятелен живот. Основните дейности по проекта са:

 1. Разработване и прилагане на образователни програми - за правата и задълженията на гражданите и децата, приложимите санкции в случай на нарушение на тези права; за опасностите и последиците от пушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици, трафика на хора, сексуалната експлоатация, с последиците за здравето и репродуктивността при безразборни или ранни полови контакти.
 2. Обучение за придобиване на умения за самостоятелен живот - предоставяне на комплекс от услуги за деца, отпаднали от училище и на деца, които се подготвят да напуснат специализирани институции за започване и/или продължаване на образованието, насочени към провеждане на обучение за придобиване на умения за самостоятелен живот, записване в професионални курсове и професионално консултиране - изготвяне на индивидуални планове за професионално развитие.
 3. Образователна подкрепа - съдействие на деца, с риск да отпаднат от училище; организиране и удовлетворяване на образователните им потребности, както и на техните нужди от организиране на свободното време, лични контакти и социални умения, извънкласни форми на работа с проблемни деца - групи за самоподготовка за училище и включване в клубове по интереси /компютри, езиково обучение и др./.

Проектът е с продължителност 14 месеца и се отнася към Компонент 1 - Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца от област Видин.

За организирането и провеждането на дейностите са ангажирани специалисти в съответните сфери, договорено е и е доставено и съответното оборудване. Като общо заключение по изпълнението на проекта се налага извода, че в резултат на изпълнението на предвидените дейности са изпълнени целите, които са заложени за постигане.Повишаване благосъстоянието на деца от рисковите групи от област Видин чрез социална интеграция  

Резултати:
 • 3 000 деца включени в образователни програми;
 • На 60 деца от рисковите групи, предоставени образователни услуги и организиране на свободното време в Дневен център;
 • Оборудване на Дневния център с презентационна техника, мебели и 8 компютърни конфигурации с принтер;
 • 30 деца, отпаднали от училище и деца, които се подготвят да напуснат специализирани институции включени в индивидуални консултации и курсове за придобиване на умения за самостоятелен живот;
 • 30 отпаднали от училище деца и възпитаници на ДДЛРГ, включени в курсове за професионално обучение по професии "Помощншк в строителството", "Шивач" и "Работник в заведенията за хранене и развлечение"
 • 15 деца придобили професионална квалификация
 • Подобряване на успеха на децата обхванати в дневния център с 0.3 в сравнение с предходната учебна година
 • Намаляване на броя на отсъствията от училище на децата от Дневния център с 15 в сравнение с предходната учебна година
 • Издаден НАРЪЧНИК за децата по права на детето, .
 • Пет учители от гимназията (10% от всички учители), включени като лектори по образователните програми за права на детето, здравно образование, превенция на зависимости.

Раздел I:

Права и задължения на детето. Сексуално насилие, сексуална експлоатация и трафик на деца.
Раздел II:
Тютюнопушене, алкохол, наркотици. Опасности и последствия от употребата им.
Раздел III:
Репродуктивно и сексуално здраве.