Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Колеж
ОБУЧЕНИЕ
В ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

към Професионална гимназия
"Проф. д-р Асен Златаров" - Видин

 

   - ОБЛАСТ ИКОНОМИКА                              - ОБЛАСТ ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

    ФИРМЕН  МЕНИДЖЪР                                    ХОТЕРИЕР

                                                                                      РЕСТОРАНТЬОР

                                                                                      ЕКСКУРЗОВОД

                                                                                      АНИМАТОР В ТУРИЗМА


СПЕЦИАЛНОСТИ

І. Професии, по които се предлага обучение

3450212 Фирмен мениджър, Предприемачество и мениджмънт

8110102 Хотелиер, Организация и управление на хотела

8110601 Ресторантьор, Организация и управление на ресторантьорството

8120303 Екскурзовод, Организация на екскурзоводската дейност

8120403 Аниматор, Организация на аниматорската дейност

ІІ. Кой има право да кандидатства

В професионалния колеж могат да се обучават всички, които имат завършено минимум средно образование. Допустимо е и обучението на завършили 12-ти клас, които не са положили успешно Държавните зрелостни изпити.

Няма ограничение във възраст, притежавана квалификация и степен на образование.

ІІІ. Процедура по прием

- Подаване на документи - от 1-ви юли до 1-ви септември

  Документите се подават в канцеларията на гимназията и включват:

   - Заявление по образец, в което се посочват желаните специалности и предпочитаната организация на обучение;

   - Копие на диплома;

   - Медицинско удостоверение от личния лекар, в което е указано, че обучението по желаните професии не е

     противопоказно за кандидата.

   - Бележка за платена такса /в касата на училището или на следната банкова сметка/

      УниКредит Булбанк; IBAN BG31UNCR96603153289314; BIC UNCRBGSF

 

- Разпределение по групи и записване - от 1-ви септември до 15-ти септември

Формирането на групи за дневна форма на обучение става при минимум 10 и максимум 20 колежани. Предлагат се 2 варианта за дневна форма на обучение - стандартен (в периода между 8:00 и 18:00 часа) и за заети лица (извън работно време, включително събота и неделя).

При наличие на по-малко от 10 обучаеми може да се организира задочна форма на обучение.

Записването става след внасяне на таксата за обучение.

ІV. Такса за обучение

Таксата за обучение е 350 лв. на семестър. При финансови затруднения на кандидатите, таксата може да се внася месечно (по 75 лв.) до 5-то число на всеки месец.

V. График на учебния процес

Начало на учебната година - 1 октомври;

Брой учебни седмици:        

І-ви семестър - 16 седмици, ІІ-ри семестър - 18 седмици, ІІІ-ти семестър - 13 седмици, 2 седмици за производствена практика и 1 седмица за държавни квалификационни изпити

VІ. Завършване и сертифициране

Успешно завършилите обучението се допускат до Държавни квалификационни изпити - по теория на професията и практика на професията. След полагане на държавните квалификационни изпити колежаните получават свидетелство за ІV-та степен на професионална квалификация.


VІІ. Съдържание на обучението

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

Микро и макроикономика, безопасни и здравословни условия на труд, право, икономическа информатика, обща теория на счетоводната отчетност, мениджмант, статистика, основи на предприемачеството, маркетинг, корпоративни финанси, икономика и организация на предприятието, предприемачество - бизнес планиране, икономически анализ на предприятието, управление на човешките ресурси, електронна търговия, чужд език по професията, учебно-тренировъчна фирма, мениджърски проект, технология на бизнес комуникациите, компютърно счетоводство, бизнес информационни технологии, документи и документооборот, финанси.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО

Чужд език, теория на пазарното стопанство, безопасност на храните и оценка на риска, бизнес комуникации, туристически пазар, туристически ресурси, бизнес право, въведение в статистиката, финанси, счетоводство и отчетност, маркетинг и реклама в туризма, мениджмънт в хотелиерството, резервационни системи в хотелиерството, организация и управление на дейностите в хотела, организация и управление на допълнителните дейности в хтела, конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт, иновации и оценка на риска в хотелиерството, планиране и прогнозиране, икономически анализ и оценяване състоянието на фирмата, охранителни мерки и безопасност, транспорт, туроператорска и турагентска дйност.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

Два чужди езика, икономика на предприятието, счетоводство на предприятието, предприемачество, мениджмът в ресторантьорството, маркетинг и реклама, бизнес комуникации, професионална етика и туристическо поведение, организация и управление на кухнята, организация и управление на ресторанта, сомелиерство, хигиена на храненето и хранително законодателство, здравословни и безопасни условия на труд, управление и контрол на кетерингово събитие, информационни технологии в ресторантьорството.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

Чужд език, обща теория на пазарното стопанство, здравословни и безопасни условия на труд, предприемачество, туристически пазар, туристически ресурси, правно регулиране в туризма, финанси, счетоводство и отчетност, маркетинг и реклама, мениджмънт в туризма, професионална етика и туристическо поведение, технология на хотелиерското обслужване, технология на екскурзоводското обслужване, национално културно-историческо наследство, конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт, иновации и оценка на риска, транспорт, туроператорска и турагентска дйност,  охранителни мерки и безопасност, бизнес проект.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АНИМАТОРСКАТА  ДЕЙНОСТ

Чужд език, обща теория на пазарното стопанство, здравословни и безопасни условия на труд, предприемачество, туристически пазар, туристически ресурси, правно регулиране в туризма, финанси, счетоводство и отчетност, маркетинг и реклама, мениджмънт в туризма, комуникативност и сценично поведение, технология на анимационната дейност, технология на екскурзоводското обслужване, национално културно-историческо наследство, конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт, иновации и оценка на риска, социален бит и етнография,  охранителни мерки и безопасност, сценография, грим и костюми, спортно-развлекателна анимация, бизнес проект.