Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
14 Септември, 2021
  Започват обучения на ученици и учители по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Основната цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Назад към новините