Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Стипендия "Миков" 2010/2011 учебна година
19 Септември, 2010
  СНЦОП „Алумни клуб - Асен Златаров - Видин“ обявява конкурс за стипендия за ученици 11-ти и 12-ти клас в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин, за учебната 2010-2011 учебна година.
Стипендията е в размер на 30.00 (тридесет) лв. месечно и се изплаща отделно за всеки учебен срок.
Планирано е да бъде отпусната 1 (една) стипендия.
Стипендиантът на СНЦОП „Алумни клуб - Асен Златаров - Видин“ ще бъде определен чрез конкурс.

Кандидатите трябва да отговарят на изискването да са участвали в международни, национални, регионални и/или други състезания и прояви, свързващи учебния процес с реална производствена обстановка, реализирано участие в практики по различни проекти и програми.
Допълнителни критерии и изисквания, които ще се считат за предимство, към кандидатите са:
- отличен успех (6.00) през предходните учебни години в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“;
- активно участие в извънкласни форми на професионална подготовка;
- награди от международни, национални и/или регионални състезания и конкурси;
- сертификати за участие в стажантски програми, проекти и т.н.

Конкурсът ще протече през следните етапи:

1. В срок до 01 октомври 2010 г. при Техническия секретар (Бети Христова) на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров" се подават заявления до Председателя на управителния съвет на СНЦОП „Алумни клуб - Асен Златаров - Видин“ за участие в подбора на кандидат-стипендианти.
Кандидатите подават към заявлението:
- Мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до Председателя на управителния съвет;
- Възможно най-пълна автобиография в Europass формуляр с подробно посочени в нея участия в международни, национални, регионални и/или други състезания и прояви, свързващи учебния процес с реална производствена обстановка, реализирано участие в практики по различни проекти и програми, извънкласна дейност, адрес за кореспонденция, стационарен и мобилен телефон и адрес на електронна поща;
- Всякакви видове документи, подкрепящи написаното в автобиографията;
- Декларация за успеха им през изминалите учебни години в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров", съгласувана от класните ръководители през годините и инж. Мариета Георгиева - Директор на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“.
2. В периода 04-08 октомври 2010 г. подборна комисия на СНЦОП „Алумни клуб - Асен Златаров - Видин“ оценява кандидатите на базата на представената в автобиографиите им информация по следната методика:
- участие в извънкласни форми на професионална подготовка - ученически фирми, проекти, семинари и др. - до 20 точки;
- участие и награди от международни, национални, регионални и/или други състезания и прояви, свързващи учебния процес с реална производствена обстановка, олимпиади - до 30 точки;
- преминати практически стажове - до 10 точки;
- успех от цялостното обучение в гимназията - до 40 точки.
Ще бъде извършено класиране. Първите 5 кандидати ще бъдат поканени на интервю с подборната комисия.
3. В периода 11-15 октомври 2010 г. ще се проведе интервю с кандидат-стипендиантите за проверка на общата им култура, ценностна система, планове за кариерно развитие и т.н.
4. Бенефициентът на стипендия „Миков“ за 2010/2011 г. на СНЦОП „Алумни клуб - Асен Златаров - Видин“ ще бъде обявен на 18 октомври 2010 г.

Назад към новините