Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Стартира кампания за подбор на бенефициенти за изпълнение на договор 2021-1-BG01-KA121-VET-00000640, финансиран по програма ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027
22 Ноември, 2021
  АКО СТЕ УЧЕНИК/УЧЕНИЧКА, обучаващ се в дневна форма от ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” Видин, ПГТ „АЛ. ПАСКАЛЕВ” Хасково и ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” Варна и сте:
• Навършили 16 години към 31 декември 2021 година;
• Принадлежите към целевата група: малцинствен произход; сирак или полусирак; отглеждан/а от самотен родител; отглеждан/а от настойник; от семейство на разведени родители; един или двама безработни родители; един или двама родители имигранти/емигранти; отглеждан/а в социален дом; нисък социален статус (месечен доход на член от семейството под 650 лева за 2021 г.)
• Не сте участвали в проект, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ 2021-2027

ОН ЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИНК https://forms.gle/3XJHgDt7AdU2qmND6

За подробна информация вижте раздел Проекти http://www.pgaz.org/bg/proekti/proekt_2020_1_bg01_ka116_078099_quality.592.html

Назад към новините