Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СЪСТЕЗАНИЕ „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“
15 Януари, 2014
 
1. Всеки участник сам разработва конкурсната задача;

2. Училищна комисия проверява и оценява бизнес задачата на всеки един ученик по критерии и карта за оценка, получени от ЧЕЗ;

3. След приключване на оценяването, училищната комисия изпраща крайното класиране на Комисията в ЧЕЗ и разработката на ученика, заел първо място. Класираният на първо място ученик продължава своето участие в националния кръг.

ПРАВИЛНИК НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЕЛЕКРОЕНЕРЕГТИКА И ИКОНОМИКА „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ“ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ С ИКОНОМИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ
I. ЦЕЛ
1. Състезанието по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е ежегодно и е насочено към ученици от Професионални гимназии с икономическа насоченост, основните цели са:
• предоставяне възможност на учениците от икономическите специалности на професионалните гимназии за демонстриране на придобити знания и практически умения;
• мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на образователния процес в училищата;
• да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира развитието им в областта на енергетиката и икономиката;
• осигуряване на условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви в национален мащаб от лицензионната територия на ЧЕЗ;
• създаване на условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии.

2. Организацията и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между професионалните гимназии и ЧЕЗ Груп в България.

ІІ. УЧАСТНИЦИ

1. В Състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ участват ученици от ХІІ клас, дневна форма на обучение, икономически специалности на професионалните гимназии от лицензионната територия на ЧЕЗ в страна.
2. Всяка година „ЧЕЗ България“ ЕАД отправя официална покана за участие до професионалните гимназии, в които се изучават посочените специалности и са на лицензионната територия на ЧЕЗ.

III. ЕТАПИ НА КОНКУРСА

Състезанието се провежда в два кръга – училищен и национален. Участват всички ученици (т. ІІ.1), подали заявление за участие.

1. Първи кръг – Училищен
Участват всички ученици (т. ІІ.1), подали заявление за участие.

2. Втори кръг – Национален
Участват учениците, заели първо място в училищния кръг.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
1. Организацията и провеждането на състезанието се осъществяват от ЧЕЗ.
2. Директорите на професионалните гимназии, чиито ученици ще участват в конкурса, се информират за условията за участие чрез писмена покана, придружена с Правилник на състезанието;
3. Всеки директор на професионална гимназия изпраща списък с данни на учениците, изразили желание за участие до 10 дни след обявяване на състезанието. Ученици, на които са наложени наказания за нарушения на дисциплината и реда в професионалната гимназия, не се допускат до участие в конкурса. Регистрацията за участие се извършва до 24.01.2014г.
4. Училищният кръг от конкурса се провежда от 03.02. до 21.02.2014г.
5. Участниците в състезанието за стипендии на ЧЕЗ, трябва да разработят бизнес задача „Какво ще направя за моето училище, ако разполагам с 1000 лева?“
5.1. Всеки участник сам разработва конкурсната задача;
5.2. Училищна комисия проверява и оценява бизнес задачата на всеки един ученик по критерии и карта за оценка, получени от ЧЕЗ;
5.3. След приключване на оценяването, училищната комисия изпраща крайното класиране на Комисията в ЧЕЗ на имейл адрес: secretariate@cez.bg и разработката на ученика, заел първо място, с посочени в заглавна страница трите имена на изготвилия и гимназията, в която се обучава. Класираният на първо място ученик продължава своето участие в националния кръг.
6. Националният кръг започва след публикуване на индивидуалните разработки на сайта на ЧЕЗ www.cez.bg – 24.02.2014 г. Гласува се за всяка разработка поотделно. Гласуването приключва на 24.03.2014г. Първите три разработки, събрали най-много гласове, печелят състезанието и ще бъдат представени пред журито на 27 - 29.03.2013 г.
6. Класираните участници на първите три места ще получат стипендията на ЧЕЗ:
6.1. Бизнес задачата, спечелила първо място, ще се реализира заедно с ученици от гимназията-победител и доброволци от ЧЕЗ.

V. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на постъпилите конкурсни разработки в училищния кръг ще се извърши в периода от 17.02. до 21.02.2014 г., от комисии, сформирани по училища. Директорът на съответната професионална гимназия със Заповед назначава комисия, която да оцени ученическите разработки. Заповедта се изпраща в ЧЕЗ на имейл адрес: secretariate@cez.bg.

Класираните на първо място във всяка гимназия разработки се изпращат за публикуване в сайта на ЧЕЗ – www.inestiramevbulgaria.com , където ще се извърши online гласуването. Чрез него, през периода 24.02.2014г. – 24.03.2014г., ще бъде извършено крайното класиране от националния кръг.
Критериите за оценка и картата за оценка са разработени от Комисията на ЧЕЗ и изпратени на директорите на професионалните гимназии. Картата за оценка съдържа две категории (виж пояснения по-долу), като за всяка от тях оценяващата комисия трябва да даде своята обща финална оценка от 1 до 5. Във всяка категория оценката е от 1 до 5, като 1 е най-ниската оценка, а 5 - най-високата.

Участниците трябва да представят на хартиен носител:
• описание на своята идея – представяне на идеята, обосновка на избора;
• целева група и стартови разходи в обем до 2 страници, формат А 4;
• визуално представяне на бизнес идеята – в обем 1 страница, формат А 4;
• кратко резюме на бизнес идеята в обем до 6 машинописни реда;
• ползвана литература и други източници.
1. Съдържание на конкурсна разработка (точки 1 до 5 за всяка от подкатегориите в колоните). Състои се от:
1.1. Обосновка на избора на идеята, прегледност и яснота на описанието: посочва се какво точно желае да постигне инициаторът на идеята и кои са конкретните фактори за успеха, на които разчита, целите включват срок и количествени и качествени показатели за постигане. В каква степен терминологията е използвана правилно (отговаря на стандартите), показани икономически познания по темата.
1.2. Логически подредено: в каква степен идеята е логически подредена /разбираема, как се прави преход от една стъпка към друга, връзка между тях. Описани са накратко основните характеристика на предлаганите продукти (стоки/услуги), техническите им параметри и е обърнато специално внимание на конкретните потребности, които те удовлетворяват.
1.3. Дефиниране на целевата група
• Определени са основни целеви групи и са описани подробно техните характеристики от гледна точка на място (географски обхват), тип, пол, възраст и др.;
• Посочени са конкурентните предимства на идеята от гледна точка потребностите на целевата група;
• Определени са основните характеристики на маркетинговата стратегия от гледна точка на продукти (стоки/услуги), цена и условия на плащане, начин и канали на продажба и използвани средства за промоция и реклама.
1.4. Креативност: използване на графики, схеми, оформление, начин на представяне на информацията, предлагане на нови идеи (оригиналност на идеята).
2. Ниво на трудност (точки 1 до 5 за всяка от подкатегориите в колоните). Състои се от:
2.1. Критерии за „приложимост” на проекта
• целите и дейностите са логични и фокусирани върху проблемите (възможностите);
• приходните и разходните пера са ясни, реалистични и балансирани;
• управлението на проекта е съвременно и динамично, осъществява се „на място”;
• проектът е устойчив (в екологически, технически и социален смисъл).
2.2. Иновативност на идеята
• създаване на нов продукт или ноу-хау;
• използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
• използване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии.
2.3. Реалистичност ( в т.ч. стартови разходи)
• оригинална идея – работеща;
• устойчивост на идеята – ресурсна обезпеченост;
• възможности за реализация на идеята;
• финансови показатели – продажби, печалба, рентабилност.
2.4. Критерии за „ефективност и добър мениджмънт” на проекта:
• съвместим и приложим ли остава проектът на етапа на реализацията си;
• ползи от реализирането на проекта, постигат ли се проектните цели на етапа на реализацията;
• управлява ли се проектът добре и от когото трябва; формулирани решения за управление на риска;
• устойчив ли се оказва наистина проектът;
• трупа ли се (и използва ли се) полезен опит.


VІ. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

1. ЧЕЗ финансира, в рамките на утвърден бюджет за конкурса, дейностите, свързани с организацията и провеждането на състезанието:
• Разработване на конкурсната задача;
• Гласуване в сайта на ЧЕЗ;
• Наградите за учениците.

2. Официално връчване на наградите на победителите от направление Икономика, заедно с победителите от направление Енергетика от Състезанието по електроенергетика и икономика „Стани стинендиант на ЧЕЗ“ – март 2014г.

3. Награден фонд, осигурен от „ЧЕЗ България“ ЕАД:
3.1. Стипендия за втория срок на 12 клас получават участниците класирани на първо, второ и трето място от класираните гимназии. Класираният на първо място ученик получава чек за 1000.00 лева, с които да реализира бизнес разработката в своето училище.
3.2. Всички участници в националния кръг получават сертификат за участие.Назад към новините