Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОР 2023-1-BG01-KA121-VET-000117410
24 Август, 2023
  Кой може да кандидатства за участие?
Могат да участват управленски персонал и преподаватели, работещи към ЦПО към сдружение „Брейн груп“ Видин и партньорските организации от националния консорциум: ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Варна, ПГТ " Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали, които:
1. Притежават минимум ОКС „Мaгистър“ с експертиза в областта на икономиката и туризма;
2. Имат учителска правоспособност;
3. Имат преподавателски опит за работа с възрастни и/или лица над 16 години;
4. Не са лишени от граждански права;
5. Имат добри комуникационни умения на английски език;
6. Запознати са с целите и съдържанието на договора и имат нагласа да съдействат активно за неговото реализиране;
7. Притежават отлични умения за работа в екип и организационни умения;
8. Съгласни са личните им данни да бъдат използвани за целите на договора, както да бъдат снимани във видео- или фото – формат във връзка с участие в дейностите по проекта;
9. Съгласни са заснетите изображения да бъдат свободно публикувани, включително в електронен вид, с цел публичност на проекта;


Какво трябва да направите за да кандидатствате за участие?
1. Да попълните и изпратите формуляр - заявление в срок до 28 август 2023 г.;
2. Да се явите на интервю пред комисията за подбор на участници по проекта на 30 август 2023 г.


Назад към новините