Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ-УЧИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ
16 Февруари, 2023
  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ-УЧИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОР 2022-1-BG01-KA121-VET-000055749
Кой може да кандидатства за участие?
Могат да участват всички преподаватели, работещи към Центъра за професионално обучение към сдружение „Брейн груп“ Видин, които:
1. Притежават минимум ОКС „Бакалавър“ с експертиза в областта на туризма, специализиран софтуер в туризма и/или системно инженерство в туризма;
2. Имат учителска правоспособност;
3. Имат преподавателски опит за работа с възрастни и/или лица над 16 години минимум 7 години;
4. Не са лишени от граждански права;
5. Имат добри комуникационни умения на английски и хърватски език;
6. Запознати са с целите и съдържанието на договора и имат нагласа да съдействат активно за неговото реализиране;
7. Притежават отлични умения за работа в екип и организационни умения;
8. Съгласни са личните им данни да бъдат използвани за целите на договора, както да бъдат снимани във видео- или фото – формат във връзка с участие в дейностите по проекта;
9. Съгласни са заснетите изображения да бъдат свободно публикувани, включително в електронен вид, с цел публичност на проекта;

Какво трябва да направите за да кандидатствате за участие?
1. Да попълните и изпратите формуляр - заявление в срок до 27 февруари 2023 г.;
2. Да се явите на интервю пред комисията за подбор на участници по проекта на 28 февруари 2023 г.


Назад към новините