Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Първа транснационална среща по проект N° 2017-1- AT01-KA219- 035010_4
20 Ноември, 2017
  От 13 до 16 ноември 2017г. в Любляна, Словения се проведе първата международна среща по проект „Професионално образование и обучение за умения, компетентност и практика на икономиката“ - VET4SCAPE. Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”. Партньори са 7 професионални училища от Австрия, България, Португалия, Словения, Словакия, Румъния, Чехия. Основната цел на проекта е да подготвим адекватно нашите ученици за глобалния свят. Икономическите дейности вече не са ограничени до национално ниво и е необходимо да имаме умения да си сътрудничим през границите
Основната цел на проекта се реализира чрез три основни направления: Придобиване на практически бизнес опит в учебни компании, курс по бизнес английски език по системата LCCI с възможност за явяване на изпит за сертификат, транскултурни компетентности и умения на учениците да си сътрудничат в международен екип. В този проект ученици и учители ще имат възможност да се свържат с хора от 6 други училища, както директно, така и онлайн - проекта ще се осъществява паралелно и в платформата eTwining.
Първата среща се осъществи между 14 учители от всички партньорски училища. Обсъдиха се графика на дейностите, продуктите на проекта, първите задачи се разпределиха между екипите от учители, определиха се датите на следващите мобилности. Изготви се програма за следващата среща, на която нашето училище ще бъде домакин. Тя ще се проведе от 25 февруари до 3 март 2018г. във Видин. В нея участие ще вземат 28 ученици и 12 учители от партньорските страни, както и ученици и учители от училището.
Ученици и учители имаха възможност да кандидатстват за участие в проекта през месец октомври. Вече е сформиран екип по проекта и стартират първите дейности – изготвяне на презентации за училището и региона, лого и въпросници за «Do´s and don´ts».


Назад към новините