Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ
10 Февруари, 2015
  ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА И КОМПЕТЕНЦИИТЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИКОНОМИКАТА”
През първата седмица на месец февруари 2015-та година работна група в състав Директорът на училището г-жа Мариета Георгиева, 2-ма учители и 4 ученици от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин взе участие в първата международна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката”. Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, осъществяван в партньорство с училища от Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения и Румъния в продължение на 3 години.
Целите и дейностите по проекта се вписват в Дунавската стратегия и по-конкретно в приоритетна ос 9 „Инвестиции в хора и умения”. Съвместната работа се състои в създаване и тестване на образователни модули от различни учебни дисциплини, които да доведат до повишаване на уменията и компетенциите на учениците, поощряване на сътрудничеството между младите хора по поречието на река Дунав сега, а за в бъдеще и подобряване на условията за живот в региона.
Домакин на работната среща бе партниращото училище Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule от град Линц, Австрия.
Първата среща беше опознавателна. Учениците от седемте страни представиха на английски език своите училища, родни градове и страни, и така се даде старт на проекта. След конкурс за лого на проекта, беше избрано предложението на екипа от Словакия.
Най-важната част от работата беше срещата с представители на EUSDR, където се представиха акцентите на проекта и възможностите за компетентна помощ от тази институция и посредничество в обмена на добри практики за икономиката.
Наситената с дейности програма даде възможност за работа на 4 творчески екипи от ученици – сравнение на учебната програма по училища, транспорт и инфраструктура, моето училище-мечта, туризъм. В мултимедийните продукти пролича активната позиция на учениците и тяхното творческо мислене. Те преминаха и обучение за работа в електронната платформа eTwinning.
Учителите направиха преглед на работата от началото на легитимния срок за работа по проекта и обсъдиха предстоящите задачи и дейности. Те актуализираха уменията си за създаване на информация в eTwinning. Трима учители по английски език, в т.ч. г-жа Митанка Тодорова, изнесоха уроци пред учениците на три различни теми. Аудиторията включваше ученици, които говорят различни майчини езици, което придаде допълнителен колорит на дискусиите по темите.
В съпътстващата програма бяха посетени няколко обекта, свързани със стопанския живот и с културно-историческото наследство на града и региона.
Втората работна среща ще бъдев град Papa, Унгария.
Ели Цветанова
Училищен координатор на проекта


Назад към новините