Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПЪРВА КОПКА
08 Май, 2020
  ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
На 14.05.2020 г. от 11,00 ч. в Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Видин ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартирането на изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин и Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“, гр. Видин“. Договора е на стойност 1 564 680,00 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0007-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Основните дейности в двете гимназии, които се предвижда да бъдат финансирани с изпълнението на проекта, са както следва:
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин
• Цялостно обновяване на учебния и учебно-производствения корпуси включващо изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на ВиК инсталацията в санитарните възли, вътрешен ремонт на сградите – класни стаи, фоайета, коридори и санитарни възли;
• Изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване.
• С изпълнението на проекта в учебния корпус ще бъдат създадени условия за хора с увреждания;
• Подобряване на прилежащото дворно пространство около входа;
• Обновяване на спортните площадки и външно осветление.
Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“, гр. Видин
• Цялостно обновяване на учебния корпус включващо частичен ремонт на покрив, подмяна на ВиК инсталацията, подмяна на външна канализация, вътрешен ремонт на сградата и подмяна на електроинсталацията;
• Изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване.
• С изпълнението на проекта в учебния корпус ще бъдат създадени условия за хора с увреждания;
• Подобряване на прилежащото дворно пространство;
• Вертикална планировка;
• Обновяване на спортните площадки.
Срок на договора за БФП (за целия проект): 44 месеца (17.01.2017 – 17.09.2020 г.)
Стойност на договора за БФП: 18 577 000,00 лв.
Финансиране от ЕС - ЕФРР: 15 773 450,02 лв.
Национално финансиране: 2 783 549,98 лв.


Назад към новините