Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
23 Януари, 2017
  СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
На 17.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0007 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен".
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:
•Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Видин;
•Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" – гр. Видин;
•Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" – гр. Козлодуй;
•Професионална техническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" – гр. Враца;
•Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" – гр. Монтана;
•Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" – гр. Монтана;
•Професионална гимназия по транспорт "Владимир Петков Минчев" – с. Владимирово;
•Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" – гр. Монтана;
•Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" – гр. Плевен;
•Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен;
•Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" – гр. Плевен;
•Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" – гр. Кнежа;
•Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" – гр. Плевен;
•Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – гр. Плевен;
•Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Георги С. Раковски" – гр. Плевен.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:
Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.
Срок на договора: 30 месеца (17.01.2017 – 17.07.2019 г.)
Стойност на договора: 18 557 000,00 лв.
Финансиране от ЕС - ЕФРР: 15 773 450,02 лв.
Национално финансиране: 2 783 549,98 лв.Назад към новините