Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
КРЪГЛА МАСА в ПГАЗ
25 Януари, 2017
  На 24.01.2017 г. се проведе Кръгла маса на тема "Училищната общност и житейските умения на младите хора".


Инициатори и организатори са членовете на Клуб "На училищната сцена" който е част от Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Ели Цветанова—ръководител на клуба– представи кратка презентация по темата за училищната общност и нейната роля и място за формиране на житейски умения у младите хора.


Дискусията протече в две части. В първата част се експериментира приложението на някои елементи от метода "Диалогът" (въвеждат се правила за "вземане на думата", всеки говори с всички, има определено време за приключване на дискусията). Във втората част дискусията продължи под формата на коментари върху първата част. В дискусиите се включиха родители, представители на РУО—Видин, Регионална библиотека "Михалаки Георгиев", Център за кариерно развитие, Сдружение "Активно общество", Бюро по труда, учители и ученици от клуба.


Коментираха се различни ситуации от ежедневието, както и бъдещи съвместни дейности в полза на гимназистите - доброволческа работа (като добър пример бе посочена акцията на учениците от 9 А клас в полза на болното братче на ученичка от този клас), образователни пътувания, участия в проекти за лидерство и умения за ефективно общуване, размяна на книги, спортни игри, както и съвместни дейности с родителите.

Ели Цветанова
Ръководител на Клуб "На училищната сцена"


Назад към новините