Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ДОБРИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧ Е И ДОБЪР ДАНЪКОПЛАТЕЦ!
24 Ноември, 2013
  В рамките на Световната седмица по предприемачество група ученици от 11-Б клас на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин, спец. „Икономика и мениджмънт“ посетиха местния офис на Националната агенция по приходите.
Учениците са и служители на Учебно-тренировъчна фирма „Милк Енерджи“ ООД с ръководител г-жа Ели Цветанова. В работата на фирмата са интегрирани целите и дейностите по Проект „Предприемчиви, здрави и креативни“ по Европейската програма „Коменски“.
Символичен домакин на срещата бе Милена Борисова – главен експерт в Отдел „Анализ и планиране“. Темата на дискусията се обвърза със старта на работата на учебната фирма. Акцентирано беше на взаимоотношенията с държавата, в лицето на приходната администрация. Разяснени бяха видовете данъци и осигурителни вноски, които фирмата трябва да плаща, видовете данъчни и осигурителни декларации, които тя трябва да подава и видовете електронни услуги на НАП, които може да ползва.
Вида и дейността на учебната фирма, попада в обхвата на Закона за корпоративното подоходно облагане. Облагането с данък върху печалбата беше първата тема, с която се запознаха учениците.
С голям интерес се обсъдиха актуални моменти в регистрацията по ЗДДС, техниката на данъчен кредит, сроковете за деклариране на разчетите по ДДС, както и отговорностите при неспазване на законовите разпоредби.
Описана беше процедурата за подаване на уведомления за регистрация на трудовите договори, начисляването на заплати, изчисляването на дължимите осигуровки и облагането с данък върху доходите на възнагражденията, получени от наетите работници в съответствие с Кодекса на труда, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Макар че Националната агенция за приходите администрира социалните и здравни осигуровки и републиканските данъци, данъчният експерт се спря и на местните данъци и такси, предвидени в ЗМДТ, които учебната фирма, дължи на общинската администрация.
Учебно-тренировъчна фирма „Милк Енерджи“ ООД е включена в Националната мрежа на подобни фирми, чиято дейност се координира и администрира от няколко служби в Центъра на учебно-тренировъчните фирми в София. Дейността е симулативна /без реални пари и стоки/, но всички документи и разчетни отношения пунтират дейността на фирми от реалния бизнес. Целта е учениците да се научат да работят в учебни условия, които са максимално близки до реалната икономика. Това им гарантира бързо адаптиране и поемане на отговорности при заемане на работни места.
Днес, 21 ноември 2013 година, бъдещите икономисти буквално влязоха „в час с данъците“ и осъзнаха, че ДОБРИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОБЪР ДАНЪКОПЛАТЕЦ!

Ели Цветанова
Старши учител


Назад към новините