Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Център за висони постижения в ПГ "Асен Златаров"
30 Октомври, 2023
  Днес се сключи договор № BG-RRP-1.014-0012-C01 за стартиране на изграждането на център за високи постижения по проект Център за високи постижения в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин - ядро на регионалната образователна екосистема.
Проектът се изпълнява по по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ , финансирана по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Бенефициент: Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Финансирането на инвестицията е по процедура за безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС.
Главната цел на проекта е осигуряване на модерна и високо-технологична материална база в направления компютърни науки, икономика и хотелиерство с оглед превръщането му в Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, който да предоставя възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда.
Обща стойност на договора: 3 462 856,70 лв., от които:
Финансиране от ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост: 2 885 713,92лв.
Национално финансиране: 577 142,78 лв.

Назад към новините