Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Национален знак за качество по дейност eTwinning за 2017 година
05 Октомври, 2017
  Проект ESCAPE на Програма ЕРАЗЪМ +, изпълняван в продължение на 3 години, в партньорство с училища от Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения и Румъния е ОТЛИЧЕН СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО. Националният знак за качество по дейност eTwinning за 2017 година се присъжда от Център за развитие на човешките ресурси в качеството си на Национално звено за координация по дейност eTwinning.
Проект ESCAPE се изпълни за период от 3 години от ученици и учители, които се интересуват от различни аспекти за региона на река Дунав и перспективите за неговото развитие в контекста на Дунавската стратегия. Съдържанието на проекта включваше разработване на учебни материали и обмен на добри практики в приложението на Дунавската стратегия на ЕС с цел подобряване на икономическия потенциал на страните по поречието на река Дунав. Основната цел на проекта бе чрез активно сътрудничество на учители и ученици от гимназиален етап на образование да се разработят нови формални и неформални методи за преподаване и учене. Подцелите на проекта бяха: 1. Да се повиши нивото на обучение и да се открои европейското измерение на образованието в страните от Дунавския регион; 2. Обмен на опит и добри педагогически практики в използването на нетрадиционни модерни форми и методи на обучение чрез мултидисциплинарна работа. Тестването на обучителните материали бе планирано да се извърши в 8 обучителни сесии и 7 обмена на работни групи. Работният език на проекта беше английски.
Предвидена бе работа в он-лайн групи в електронната платформа eTwinning. Поредното признание за активна учебна и преподавателска дейност екипът получи за множеството разработени учебни материали по темите: транспорт, енергетика, околна среда, образование, икономика, туризъм и заетост. Всяко обучение се фокусираше върху определена тема, като английски език, география, екология, ИКТ, икономика, туризъм и бизнес науки. Участниците в обучителните сесии и работните обмени на групи бяха сертифицирани за придобитите компетентности.
Поздравления за екипа от 6 учители и 24 ученици за активната и ползотворна работа!

Ели Цветанова
Училищен координатор по проекта


Назад към новините