Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Държавни зрелостни изпити


Подаване на заявление за допискане до ДЗИ от 03.02.1022 г. до 18.02.2022 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ до 17.05.2022 г.

ЗАПОВЕД РД-09-1807/31.08.2021 г. на МОН - определяне на дати на ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ/ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ