Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Държавни зрелостни изпити

- Входящи номера

19 МАЙ - Български език и литература
22 МАЙ - втори ДЗИ по избор

Документи за допускане на зрелостниците в сградите
  • Документ за самоличност - лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС;
  • Служебна бележка за допускане до ДЗИ - получават я само ученици, които успешно са завършили ХІІ клас; важно е да се провери верността на вписаните данни.

Инструктаж на зрелостника